logo 3d

Regulamin zajęć w sezonie kulturalnym 2022/2023

prowadzonych przez Edu3Dkacja Silesia

Regulamin zajęć w sezonie kulturalnym 2023/2024 prowadzonych przez Edu3Dkacja Silesia Warunki uczestnictwa w zajęciach:

1.Organizatorem zajęć jest Wbcom sp. z o. o zwany dalej Edu3dkacja Silesia.

2.Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej: https://silesia3d.pl/.

3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które wyrażą chęć udziału, spełnią kryteria wieku oraz zaakceptują postanowienia Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik/Opiekun po zapoznaniu się z Regulaminem zobowiązany jest wypełnić kartę uczestnictwa.

5. Zapisu na zajęcia można dokonać przez kontakt z Edu3dkacja Silesia (przez formularz zapisu https://silesia3d.pl/zapisy drogą mailową lub telefonicznie).

6. Przynależność do grupy w niektórych przypadkach wymaga uzgodnienia z instruktorem.

7. Odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika zajęć instruktor ponosi tylko w czasie trwania zajęć.

8. Sezon kulturalny 2023/24 rozpoczyna się we wrześniu 2023, a kończy w czerwcu 2024 z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Szczegółowe informacje, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć są przesyłane przed rozpoczęciem zajęć i są do wglądu w panelu klienta Active now. Wbcom sp. z o. o. | ul. Saperska 2A | 43-200 Pszczyna | NIP: 6381816226 | Regon: 364962843

Opłaty:

1.Opłaty za zajęcia są wnoszone w cyklach (1 cykl to cztery spotkania) zgodnie z ilością zajęć w danym miesiącu, definiuje to grafik.

2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Opłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Edu3dkacja Silesia.

4. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie skutkuje obniżeniem opłaty. Możliwe jest odrobienie zajęć, na których Uczestnik nie był obecny. W przypadku chęci odrobienia zaległych zajęć Opiekunowie mogą kontaktować się drogą mailową na adres: biuro@silesia3d.pl lub Uczestnik ma możliwość bezpośredniego zgłoszenia się do instruktora zajęć.

5. Opłaty za zajęcia należy dokonać najpóźniej po pierwszych zajęciach z cyklu, których termin zostaje podany w mailu potwierdzającym zapis uczestnika; jest on też widoczny w panelu klienta Active now. Płatność można zrealizować przelewem tradycyjnym na konto 57 1050 1399 1000 0090 8150 6009, lub poprzez płatność online – tpay w panelu klienta Active now. Brak wpłaty w ww. terminie może skutkować odmową udziału dziecka w zajęciach i wypisaniem z listy uczestników. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Uczestnika, okres, za który wnoszona jest opłata oraz lokalizację zajęć.

6. Powiadomienia sms będą wysyłane w sytuacji nieopłacenia zajęć w wyznaczonym terminie. Organizator może również kontaktować się telefonicznie z Opiekunem.

  1. Reklamacje Uczestnicy/Opiekunowie mogą zgłaszać na adres: biuro@silesia3d.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.

Przedłużenie uczestnictwa:

1.Po ostatnich zajęciach w danym cyklu istnieje możliwość przedłużenia uczestnictwa – kontynuowania zajęć cyklicznych oraz opłacenia kolejnych czterech spotkań.

2. Nie jest konieczny ponowny zapis dziecka na zajęcia cykliczne po zakończeniu pierwszego cyklu. Każdy uczestnik ma zagwarantowane miejsce w grupie w kolejnym cyklu. Wbcom sp. z o. o. | ul. Saperska 2A | 43-200 Pszczyna | NIP: 6381816226 | Regon: 364962843

3. Przedłużenie uczestnictwa jest automatyczne – wszyscy Uczestnicy danej grupy są przepisywani na kolejny cykl zajęć.

4. Zrealizowanie płatności za następny cykl jest potwierdzeniem chęci dalszego udziału w zajęciach.

Rezygnacja z zajęć:

1.Rezygnację z zajęć należy zgłosić mailowo na adres biuro@silesia3d.pl przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

Odwołania:

1. Zajęcia mogą być odwołane w przypadku: a) Choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora. b) Zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej. 2. O odwołaniu zajęć Uczestnicy/Opiekunowie będą informowani telefonicznie, emailem, SMS-em lub osobiście.

2. Edu3dkacja Silesia zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa w przypadku nieobecności instruktora prowadzącego.

Zasady korzystania z pracowni i sal zajęciowych:

1.Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni odbywa się zgodnie z przeznaczeniem.

2. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora.

3. Rodziców/Opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach obowiązuje zakaz wchodzenia do sal zajęć w trakcie trwania zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia pokazowe.

4. Za szkody materialne spowodowane podczas zajęć wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada Uczestnik/Opiekun. Wbcom sp. z o. o. | ul. Saperska 2A | 43-200 Pszczyna | NIP: 6381816226| Regon: 364962843

Pozostałe postanowienia:

1.W związku z epidemią wirusa COVID 19, Edu3dkacja Silesia zastrzega sobie prawo zmiany trybu zajęć na tryb zdalny, jeśli tego wymagać będą wytyczne organów współpracujących i/lub lokalna sytuacja epidemiczna w regionie.

2. Wszystkich Uczestników/Opiekunów obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP.

3. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciwpożarowej, kosztami związanymi z ww. zdarzeniami zostanie obciążony sprawca. Za osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

4. W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, przez Edu3dkacja Silesia, Uczestnicy zajęć mają zakaz wykonywania zdjęć i nagrań prywatnymi urządzeniami do rejestracji obrazu i dźwięku.

5. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Właściciel Edu3dkacja Silesia.

Klauzula informacyjna RODO:

1.Administratorem danych osobowych Uczestnika/Opiekuna jest Właściciel Wbj szkolenia sp. z o. o.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji umowy, oraz na podstawie przepisów prawa. Uczestnik/Opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji uczestnictwa w zajęciach.

4. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane przez Edu3dkacja Silesia do momentu upływu czasu określonego przepisami prawa (ochrona roszczeń, Wbcom sp. z o. o. | ul. Saperska 2A | 43-200 Pszczyna | NIP: 6381816226 | Regon: 0000628733 rozliczenia finansowe), wycofania zgody, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

5. Dane osobowe Uczestnika/Opiekuna mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: instruktorom prowadzącym wybrane przez Uczestnika/Opiekuna zajęcia, podmiotom świadczącym usługi nowych technologii.

6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

8. Uczestnikowi/Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Wizerunek dziecka

1.Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swojego Dziecka utrwalonego w związku z uczestnictwem Dziecka w Kursie lub Półkoloniach w celach reklamy lub promocji Administratora oraz świadczonych przez niego usług, w szczególności na stronie internetowej Administratora oraz w serwisach społecznościowych