logo 3d
Historia - Godło Polski

1. Temat zajęć:

Symbole narodowe – godło Polski

2. Adresat zajęć: grupa/klasa/wiek

Klasa IV

3. Obszar podstawy programowej:

Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego

4. Cele główne:

Uczeń:

 • zna symbole narodowe – barwy, godło,
 • przy pomocy konwersji zdjęcia na model 3D, potrafi zaprojektować na komputerze, w programie do projektowania 3D, model godła Polski, który spełnią rolę pomocy dydaktycznej.

5. Cele operacyjne:

 • zna historię powstania oraz pochodzenia godła Polski,
 • wie z jakich elementów składa się godło:  biały (jednogłowy) orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo,
 • wie w jakich miejscach występuje godło Polski: awersy polskich monet, dowód osobisty obywatela Polski oraz inne dokumenty, budynki administracji publicznej: placówki oświatowe, szkoły, urzędy, sądy, koszulki sportowców reprezentujących Polskę.

6. Rozwijane kompetencje kluczowe:

Uczeń potrafi:

 • przedstawić elementy z jakich składa się godło Polski,
 • wskazać miejsca gdzie godło Polski jest stosowane,
 • zaprojektować model 3D,
 • używać wyobraźni przestrzennej podczas nauki projektowania 3D,
 • wykorzystać własną kreatywności do wykonania indywidualnego projektu

7. Metody nauczania:

Wykorzystanie nowych technologii jakimi są projektowanie i drukowanie 3D do zaprojektowania modelu 3D godła Polskiego. Użycie płaskiego zdjęcia do wytworzenia trójwymiarowego obiektu. Nauka poprzez doświadczenie oraz nauka poprzez kontakt z fizycznym modelem 3D.

8. Formy nauczania:

Prace indywidualne nad konwersją zdjęcia na model 3D godła Polski, porównanie zdjęcia do rzeczywistego obiektu w formie wydruku 3D. Możliwość wykonania pomocy naukowej umożliwiającej zilustrowanie dla osób niewidomych godła polskiego poprzez dotyk gotowego wydruku 3D.

9. Środki dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, instrukcje w formie papierowych kart pracy, program do projektowania 3D, drukarka 3D, wydruk 3D.

10. Przebieg zajęć:

 1. Zajęcia rozpoczynamy od przedstawienia prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki zajęć. Omawiamy zawarte w prezentacji zagadnienia oraz zadajemy pytania uczniom.
 2. Omawiamy proces wykonania w technologii 3D modelu godła Polski.
 3. Wyjaśniamy w jaki sposób konwertujemy zdjęcie godła na model 3D.
 4. Uruchamiamy aplikację Tinkercad. Na pierwszych zajęciach każdy uczestnik wchodzi na stronę internetową „Tinkercad.com” i przy pomocy prowadzącego loguje się na podane konto. Instrukcja do stworzenia klasy zajęciowej i zalogowania się do programu TinkerCad stanowi załącznik nr 1
 5. Przedstawiamy podstawowe funkcje programu:
  • umieszczenie obiektu na płaszczyźnie roboczej,
  • nawigacja kamerą, poruszanie się po interfejsie,
  • modyfikacja kształtów i wymiarów obiektów,
  • dodawanie różnych kształtów (liczby, litery, figury),
  • łączenie i wycinanie obiektów, zmiana kolorów.
 6. Praca nad wykonaniem projektu indywidualnego – modelu Godła Rzeczypospolitej Polski. Wykorzystanie poznanych funkcji programu TinkerCad, wykorzystanie papierowej instrukcji do zajęć – załącznik nr 2.
 7. Zapisanie prac uczestników.
 8. Wygenerowanie gcode na drukarkę 3D.
 9. Wydruk modeli na drukarce 3D.
Geografia - Układ Słoneczny 3D

1. Temat zajęć:

Ziemia w Układzie Słonecznym

2. Adresat zajęć: grupa/klasa/wiek

Klasa V

3. Obszar podstawy programowej:

Ziemia w Układzie Słonecznym

4. Cele główne:

Uczeń:

 • zna budowę Układu Słonecznego,
 • wie, jakie miejsce zajmuje Ziemia w Układzie Słonecznym,
 • potrafi zaprojektować na komputerze, w programie do projektowania 3D, model Układu Słonecznego, który spełnią rolę pomocy dydaktycznej.

5. Cele operacyjne:

 • zna nazwy planet i rozumie różnice pomiędzy planetami
 • zna teorię geocentryczną Ptolemeusza i teorię heliocentryczną Kopernika
 • zna pojęcie skali i umie je wykorzystać do projektu Układu Słonecznego

6. Rozwijane kompetencje kluczowe:

Uczeń potrafi:

 • przedstawić budowę Układu Słonecznego,
 • zilustrować kształt i rozmiary Ziemi,
 • zilustrować rozmiar Ziemi względem innych planet Układu Słonecznego
 • zaprojektować przedmiot 3D
 • używać wyobraźni przestrzennej podczas nauki projektowania 3D
 • wykorzystać własną kreatywności do wykonania indywidualnego projektu

7. Metody nauczania:

Wykorzystanie nowych technologii jakimi są projektowanie i drukowanie 3D do zrobienia modelu 3D Układu Słonecznego. Nauka poprzez doświadczenie oraz nauka poprzez kontakt z fizycznym modelem 3D.

8. Formy nauczania:

Prace indywidualne nad modelami Układu Słonecznego 3D, burza mózgów, obserwacja fizycznych modeli 3D.

9. Środki dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, instrukcje w formie papierowych kart pracy, program do projektowania 3D, drukarka 3D

10. Przebieg zajęć:

 1. Zajęcia rozpoczynamy od przedstawienia prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki zajęć. Omawiamy zawarte w prezentacji zagadnienia oraz zadajemy pytania uczniom.
 2. Omawiamy proces wykonania w technologii 3D modelu Układu Słonecznego
 3. Wyjaśniamy jakiej skali używamy do modelu, prezentujemy poszczególnych planet – rzeczywiste oraz w odpowiedniej skali do wykonania modelu.
 4. Uruchamiamy aplikację Tinkercad. Na pierwszych zajęciach każdy uczestnik wchodzi na stronę internetową „Tinkercad.com” i przy pomocy prowadzącego loguje się na podane konto.
 5. Przedstawiamy podstawowe funkcje programu:
  – umieszczenie obiektu na płaszczyźnie roboczej,
  – nawigacja kamerą, poruszanie się po interfejsie,
  – modyfikacja kształtów i wymiarów obiektów,
  – dodawanie różnych kształtów (liczby, litery, figury),
  – łączenie i wycinanie obiektów, zmiana kolorów.
 6. Praca na wykonaniem projektu indywidualnego – modelu Układu Słonecznego.
 7. Zapisanie prac uczestników.
 8. Wygenerowanie gcode na drukarkę 3D.
 9. Wydruk modeli na drukarce 3D.
Biologia - Układ ruchu, szkielet

1. Temat zajęć:

Organizm człowieka – Układ ruchu

2. Adresat zajęć: grupa/klasa/wiek

Klasa VII

3. Obszar podstawy programowej:

Organizm człowieka

4. Cele główne:

Uczeń:

 • rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn;
 • przedstawia funkcje kości; określa cechy budowy fizycznej i chemicznej kości;
 • przedstawia rolę i współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w wykonywaniu ruchów;
 • uzasadnia konieczność aktywności fizycznej dla prawidłowej budowy i funkcjonowania układu ruchu;
 • podaje przykłady schorzeń układu ruchu (skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie, krzywica, osteoporoza) oraz zasady ich profilaktyki.
 • potrafi zaprojektować na komputerze, w programie do projektowania 3D, model szkieletu człowieka, który spełnią rolę pomocy dydaktycznej.

5. Cele operacyjne:

 • zna elementy szkieletu osiowego, obręczy oraz kończyn człowieka,
 • wie jakie funkcje spełniają: obręcz kończyny górnej, obręcz kończyny dolnej oraz z jakich elementów kostnych się składają,
 • zna funkcję kości oraz całego układu szkieletowego w ludzkim organizmie,

6. Rozwijane kompetencje kluczowe:

Uczeń potrafi:

 • przedstawić elementy z jakich składa się szkielet człowieka i potrafi podzielić go na zespoły: szkielet osiowy, obręcze, kończyny,
 • wymienić elementy wchodzące w skład każdego zespołu,
 • przy użyciu modeli 3D kości człowieka, samodzielnie złożyć szkielet w programie do projektowania 3D oraz z gotowych wydruków 3D,
 • używać wyobraźni przestrzennej podczas nauki projektowania 3D

7. Metody nauczania:

Wykorzystanie nowych technologii jakimi są projektowanie i drukowanie 3D do zapoznania się z modelami 3D kości człowieka, a następnie przy ich pomocy złożenie szkieletu. Nauka poprzez doświadczenie oraz nauka poprzez kontakt z fizycznym modelem 3D w postaci wydruku 3D.

8. Formy nauczania:

Prace indywidualne nad modelami kości człowieka, budowa szkieletu w programie komputerowym, obserwacja i budowa fizycznych modeli 3D. Możliwość wykonania pomocy naukowej umożliwiającej zilustrowanie dla osób niewidomych kształtu kości wchodzących w skład układu szkieletowego człowieka, wykorzystując do tego druku 3D.

9. Środki dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, instrukcje w formie papierowych kart pracy, program do projektowania 3D, drukarka 3D, wydruk 3D.

10. Przebieg zajęć:

 1. Zajęcia rozpoczynamy od przedstawienia prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki zajęć. Omawiamy zawarte w prezentacji zagadnienia oraz zadajemy pytania uczniom.
 2. Omawiamy proces importowania modeli 3D kości człowieka do programu komputerowego, a następnie złożenia modelu 3D szkieletu.
 3. Wyjaśniamy w jaki sposób przygotować do druku 3D modele kości.
 4. Uruchamiamy aplikację Tinkercad. Na pierwszych zajęciach każdy uczestnik wchodzi na stronę internetową „Tinkercad.com” i przy pomocy prowadzącego loguje się na podane konto.
 5. Przedstawiamy podstawowe funkcje programu:
  • umieszczenie obiektu na płaszczyźnie roboczej,
  • nawigacja kamerą, poruszanie się po interfejsie,
  • modyfikacja położenia obiektu na płaszczyźnie,
  • obrót modelu 3D względem układu współrzędnych programu,
  • łączenie obiektów, zmiana kolorów.
 6. Praca nad wykonaniem projektu –złożenia modelu 3D układu szkieletowego człowieka i przygotowanie modelu 3D do wydruku na drukarce 3D.
 7. Zapisanie prac uczestników.
 8. Wygenerowanie gcode na drukarkę 3D.
 9. Wydruk modeli na drukarce 3D.